Категории

Flag Counter

Условия за ползване

У С Л О В И Я.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

В Н И М А Н И Е !

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате newlife.eu. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте както този уеб сайт, така и продуктите и услугите които се предлагат чрез него.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

"Мистър Туистър" ЕООД, като създател и собственик на този Интернет сайт www.newlife.eu, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уебсайт (наричан по-долу "Сайт") при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права на съответните означения. Съдържанието на www.newlife.eu може да се използва с търговска цел само в рамките на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните.

Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените за тях условия, без да осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Магазинът newlife.eu има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като newlife.eu не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни във Вашата страна. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността.

www.newlife.eu, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети, включително и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от newlife.eu за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че използването на този Сайт или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди. Съответните закони във Вашата страна може да не допускат ограничаването или изключването на закономерни щети, затова тези ограничения е възможно да не се отнасят до вас.

"Мистър Туистър" ЕООД (newlife.eu) не носи отговорност за щети:

 • ::: Произтичащи от сделки сключени между потребители на системата

 • ::: Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

 • ::: Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон.

 • ::: www.newlife.eu по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.

 • ::: www.newlife.eu не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на товари(услуги), включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

 • ::: www.newlife.eu не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в Интернет страниците на всички външни източници към които препраща от сайта посредством хипервръзки.

Информация от потребителите.

www.newlife.eu не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица.

Наличните препратките от този Сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще преминете към друг сайт. www.newlife.eu не контролира сайтовете на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в който и да е от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Общи бележки.

www.newlife.eu управлява този Сайт от офисите си във Несебър, ул. Хан Крум 2А, България.

www.newlife.eu може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.

През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите:

Съгласно ЗЗП ние от Онлайн Магазина сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • 1. Името и адреса ни – "Мистър Туистър" ЕООД, гр. Несебър, ул. Хан Крум 2А

 • 2. Основните характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

 • 3. Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. За чужденци стоките и услугите са без ДДС.

 • 4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:

  •  Лично на място в офиса ни на адрес: гр. Несебър, ул. Хан Крум 2А

  • тел.: 088 910 9669 – цената на разговора зависи от вашия тарифен план към оператора, койтo използвате.

  • Skype:newlife.eu

  • e-mail: office@newlife.eu

 • 5. Ние ИЗИСКВАМЕ АВАНСОВО заплащане на стоките по платежните системи или заплащане на поръчаните продукти (услуги) в момента на тяхното получаване, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.

 

 

Други въпроси по работата на дадения сайт се регулират от следните български закони:

 

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

В сила от 24.12.2006 г. Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22

 

Май 2007г. И

 

Глава първа.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет на регулиране

 

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия.

 

(2) Електронна търговия по смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното общество.

 

(3) Услуги на информационното общество са такива услуги, които обикновено са възмездни и се предоставят от

 

разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

 

(4) Разпоредбите на този закон не се прилагат за уреждане на отношенията при предоставяне на услуги на 

 

информационното общество, свързани със:

 

1. установяването и събирането на публичните вземания;

 

2. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) защитата на личните данни, включително в областта на електронните съобщения;

 

3. споразуменията, решенията и съгласуваните практики по смисъла на чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията;

 

4. нотариалната дейност и други професионални дейности, свързани с осъществяване на публични функции;

 

5. процесуалното представителство;

 

6. хазартните игри.

 

Свобода за предоставяне на услуги на информационното общество

 

Чл. 2. Услугите на информационното общество се предоставят свободно, освен ако в закон е предвидено друго.

 

Доставчик и получател на услуги на информационното общество

 

Чл. 3. (1) Доставчик на услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното

 

общество.

 

(2) Получател на услуги е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с

 

професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до

 

нея.

 

Глава втора.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща информация

 

Чл. 4. (1) Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и

 

постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:


1. името или наименованието си;

 

2. постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление;

 

3. адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2;

 

4. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и

 

навременна връзка с него;


5. данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;

 

6. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен,

 

регистрационен или лицензионен режим;

 

7. когато осъществява регулирана професия – информация за камарата, професионалния съюз или организацията, в

 

която доставчикът членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено,

 

както и препратка към приложимите

 

разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достъпа до тях;

 

8. съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;

 

9. друга информация, предвидена в нормативен акт.

 

(2) Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват цени, те трябва да се

 

обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци,

 

такси и разноски, които формират крайната цена.

 

Търговски съобщения

 

Чл. 5. (1) Търговски съобщения по смисъла на този закон са рекламни или други съобщения, представящи пряко или

 

косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или

 

упражняващо регулирана професия.

 

 

(2) Не представляват търговски съобщения по смисъла на ал. 1 самостоятелното използване на:

 

1. информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или

 

адрес на електронна поща;

 

2. съобщения за стоките, услугите или репутацията на лицето, информацията за които е събрана по независим начин,

 

 

без за това да е заплатено.

(3) Търговските съобщения, които са част от услуга или представляват услуга на информационното общество, трябва

 

да отговарят на следните изисквания:

 

1. да бъдат лесно разпознавани като търговски;

 

2. да позволяват ясна индентификация на физическите или юридическите лица, от името на които са направени;

 

3. да определят ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционни предложения, като отстъпки, премии и

 

подаръци, ако включват такива;

 

4. да осигуряват лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри с обявени награди, ако

 

съдържат такава информация;

 

5. да съдържат и информацията, предвидена в други нормативни актове.

 

Непоискани търговски съобщения

 

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без

 

предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското

 

съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.


(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Комисията за защита на потребителите води електронен

 

регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски

 

съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.


 

(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал.

 

2.

(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.

 

Търговски съобщения за лица с регулирани професии

 

Чл. 7. (1) Лицата, упражняващи регулирани професии, могат да използват търговски съобщения като част от услуга

 

или представляващи услуга на информационното общество.

 

(2) Търговските съобщения по ал. 1 трябва да отговарят на професионалните правила и етичните кодекси за

 

поведение на лицата с регулирани професии, по-специално на правилата за независимостта, достойнството и честта

 

на професията, професионалната тайна и честното отношение към клиентите и другите членове на професията.

 

Глава трета.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ

 

ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

 

Задължение за предоставяне на информация

 

Чл. 8. (1) При предложение за сключване на договор чрез електронни средства доставчикът на услуги предварително

 

информира получателя на услугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:

 

1. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

 

2. дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него;

 

3. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде

 

направено изявлението за сключване на договора;

 

4. езиците, на които договорът може да бъде сключен.

 

(2) Доставчикът на услуги е длъжен да указва начина за достъп по електронен път към етичен кодекс за поведение,

 

към който се придържа.

 

Достъп до общите условия и съдържанието на договора

 

Чл. 9. Доставчикът на услуги е длъжен да предостави на получателя на услугата общите условия и съдържанието на

 

договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

Задължения при изявление за сключване на договор

 

Чл. 10. (1) Доставчикът на услуги осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване

 

и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди получателят на услугата да направи изявление за

 

сключване на договора.

 

(2) Доставчикът на услуги без неоправдано забавяне потвърждава чрез електронни средства получаването на

 

изявлението за сключване на договора.

 

Получаване на изявлението

 

Чл. 11. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени,

 

когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

Изключения

 

Чл. 12. (1) Разпоредбите на чл. 8 и 10 се прилагат задължително в случаите, когато получател на услугата е

 

потребител.

 

(2) Разпоредбите на чл. 8 и 10 не се прилагат за договори, сключени изключително чрез електронна поща или други

 

равностойни средства за размяна на индивидуални изявления.

 

Глава четвърта.

 

ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА

 

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

 

 

Отговорност при предоставяне на услуги по достъп и пренос

 

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) При предоставяне на достъп до или пренос през електронна съобщителна

 

мрежа доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на получателя

 

на услугата, ако:

 

1. не инициира предаването на информацията;

 

2. не избира получателя на предаваната информация, и

 

3. не избира или не променя предаваната информация.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Предоставянето на достъп до или пренос през електронна съобщителна мрежа по

 

смисъла на ал. 1 включва автоматично, междинно и временно съхраняване на предаваната информация, извършено

 

единствено с цел осъществяване на преноса през електронна съобщителна мрежа, като информацията не се съхранява

 

за срок, по-дълъг от обикновено необходимия за осъществяването на преноса.

 

Отговорност при предоставяне на услуги за автоматизирано търсене на информация

 

Чл. 14. (1) Доставчик, който предоставя услуги, осигуряващи автоматизирано търсене на информация, не отговаря за

 

съдържанието на извлечената информация, ако:

 

1. не инициира предаването на извлечената информация;

 

2. не избира получателя на извлечената информация, и

 

3. не избира или не променя извлечената информация.

 

(2) Алинея 1 не се прилага, ако информационният ресурс, от който се извлича информацията, принадлежи на

 

доставчика или на свързано с него лице.

 

Отговорност при междинни запаметявания (кеширане)

 

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Доставчик на услуги, който пренася информация, въведена от получателя на

 

услугата в електронна съобщителна мрежа, не отговаря за автоматичното, междинното и временното съхраняване на

 

информацията, необходимо за

 

нейното ефективно предаване към други получатели на услугата по тяхно искане, ако:

 

1. не изменя информацията;

 

2. спазва изискванията за достъп до информацията;

 

3. спазва общоприетите правила за актуализация на информацията;

 

4. правомерно използва общоприетите технологии за получаване на данни за използване на информацията;

 

5. незабавно премахва информация, която е съхранил, или преустановява достъпа до нея с узнаването на факта, че:

 

а) информацията е била отстранена от мрежата на първоначалния източник или достъпът до нея е бил преустановен,

 

или

 

б) е налице акт на компетентен държавен орган за премахване на информацията или преустановяване на достъпа до

 

нея, когато това е установено със закон.

 

Отговорност за съхраняване на чужда информация (хостинг) и за електронни препратки към чужда информация

 

(линкинг)

 

Чл. 16. (1) Доставчик на услуга, представляваща съхраняване на предоставена от получател на услугата информация,

 

не отговаря за нейното съдържание, както и за дейността на получателя на услугата, ако:

 

1. не е знаел за противоправния характер на дейността или информацията, или

 

2. не са му били известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или информацията явно

 

противоправна.

 

(2) Алинея 1 не се прилага, ако:

 

1. получателят на услугата е свързано с доставчика на услугата лице;

 

2. доставчикът е узнал или е бил уведомен за противоправния характер на информацията или е бил уведомен от

 

компетентен държавен орган за противоправния характер на дейността на получателя и не е предприел незабавни

 

действия за преустановяване на достъпа до нея или за премахването й; това не освобождава доставчика от

 

произтичащо от закон задължение да запази информацията.

 

(3) По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, доставчикът е длъжен да предостави

 

всяка информация относно получателя на услугата и дейността му.

 

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно и в случаите, когато доставчик на услуги предоставя достъп до чужда

 

информация посредством електронна препратка.

 

Липса на общо задължение за наблюдение на информацията

 

Чл. 17. Доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или

 

прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства,

 

указващи извършването на неправомерна дейност.

 

Безплатно предоставяни услуги

 

Чл. 18. Разпоредбите на чл. 13 – 17 се прилагат и за доставчици на услуги на информационното общество,

 

предоставяни безплатно.

 

Глава пета.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Приложимо право при предоставяне на услуги на информационното общество

 

Чл. 19. (*) (1) Изискванията за започване и осъществяване на дейност по предоставяне на услуги на информационното

 

общество се уреждат от закона на държавата, където се намира мястото на дейност на доставчика на услуги, ако е на

 

територията на държава – членка на

 

Европейския съюз.

 

(2) Място на дейност е мястото, където доставчикът на услуги извършва стопанска дейност за неопределен срок.

 

Наличието и употребата на технически средства и технологии, необходими за предоставяне на услугата, не са

 

достатъчни сами по себе си за определяне мястото на дейност на доставчика на услуги.

 

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на:

 

1. изискванията, отнасящи се до свойствата на стоките и тяхната доставка или услугите, които не се предоставят

 

чрез електронни средства;

 

2. авторските и сродните им права, правата на индустриална собственост, правата върху бази данни и правата върху

 

топологията на интегралните схеми;

 

3. емисиите на електронни пари, издадени от издатели на инструменти за електронни пари, които са освободени от

 

общите изисквания за лицензиране;

 

4. правната уредба относно рекламирането на ценните книжа, издавани от инвестиционни дружества и договорни

 

фондове за колективно инвестиране, на държавата, в която се търгуват тези ценни книжа;

 

5. застрахователните договори;

 

6. свободата на страните да избират приложимото към договора право;

 

7. договорните задължения при потребителските договори;

 

8. изискванията за форма за действителност на договорите, учредяващи или прехвърлящи вещни права, уредени от

 

правото на държавата по местонахождението на имота;

 

9. допустимостта на непоисканите търговски съобщения по електронна поща.

 

Глава шеста.

 

КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

Контрол

 

Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол за спазването на този закон и на наредбата по

 

чл. 6, ал. 2.

 

(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При изпълнение на служебните си задължения

 

длъжностните лица на Комисията за защита на потребителите имат право:

 

1. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този закон или на законодателството 

 

на държавите – членки на Европейския съюз, въвеждащи изискванията на Директива 2000/31/ЕО на Европейския

 

парламент и Съвета за електронната търговия, независимо от формата на документа;

 

2. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 1, които са му известни;

 

3. да извършват проверки на място.

 

(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При изпълнение на служебните си задължения

 

длъжностните лица по ал. 2 са длъжни да опазват служебната, банковата, застрахователната, професионалната или

 

търговската тайна и да не разгласяват данни от

 

проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън 

 

предназначението й.

 

(4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите

 

 

има право да:

 

1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 2, т. 1;

 

2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 2, т. 1 и, ако е необходимо, да го

 

задължи да направи декларацията обществено достояние;

 

3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 2, т. 1 и, ако е необходимо, да направи

 

разпореждането за прекратяване или забрана на нарушението обществено достояние.

 

Взаимодействие и сътрудничество

 

Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на Държавната агенция за

 

информационни технологии и съобщения осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите на услугите на

 

информационното общество с компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и с Европейската

 

комисия.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите

 

организира и поддържа информация за целите на този закон, която се публикува на официалната интернет страница

 

на Комисията за защита на потребителите

 

и съдържа:

 

1. обща информация относно правата и задълженията на доставчиците и получателите на услуги на

 

информационното общество и реда за уреждане на спорове между тях;

 

2. информация за органите и лицата, които могат да предоставят допълнителна информация или да окажат

 

практическо съдействие.

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Държавната агенция за информационни технологии и

 

съобщения и Комисията за защита на потребителите осигуряват възможност за контакт с тях по въпросите по ал. 1 и

 

2 от тяхна компетентност най-малко чрез използване на електронни средства.

 

Глава седма.

 

СПОРОВЕ

 

Искове за защита на потребителите

 

Чл. 22. Комисията за защита на потребителите и сдруженията за защита на потребителите предявяват искове за

 

преустановяване или забрана на действия и търговски практики по този закон, които са в нарушение на колективните

 

интереси на потребителите, и искове за

 

обезщетение при условията и по реда на глава девета, раздел III от Закона за защита на потребителите.

 

Глава осма.

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 23. (1) Доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 8,

 

ал. 1, чл. 9 или чл. 10, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.


 

(2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер от

 

 

500 до 2500 лв.

 

(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 1500 лв., а имуществената санкция по ал. 2 – в

 

размер от 1000 до 4000 лв.

 

Чл. 24. (1) Доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 6, ал. 1, 3 или 4, се

 

наказва с глоба в размер от 250 до 1500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

 

(2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице или едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер от

 

500 до 2000 лв.

 

(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 2500 лв., а имуществената санкция по ал. 2 – в

 

размер от 1000 до 4000 лв.

 

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За неизпълнение на разпореждане по чл. 20, ал. 2, т.

 

2 и ал. 4 на виновните лица се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите

 

лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите

 

лица – имуществена санкция, в двоен размер.

 

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Актовете за установяване на нарушения се съставят

 

от длъжностни лица, определени от председателя на Комисията за защита на потребителите.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на

 

Комисията за защита на потребителите или от изрично оправомощено от него лице – член на комисията.

 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се

 

извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на този закон:

 

1. “Предоставяне на услуги от разстояние” е предоставянето на услуги, при което страните не се намират

 

едновременно на едно и също място.

 

2. “Предоставяне на услуги чрез електронни средства” е предоставянето на услуги, при което всяка от страните

 

използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията,

 

като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други

 

електромагнитни средства.

 

3. “По изрично изявление на получателя на услугата” означава, че услугата се осигурява при изрично заявяване на

 

желание за ползване от страна на получателя.

 

4. “Потребител” е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на

 

потребителите.

 

5. “Свързано лице с доставчика на услугата” е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на

 

Търговския закон.

 

6. “Наименование на домейн” е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ

 

идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран

 

интернет протокол за пренос на данни.

 

7. “Регулирана професия” е регулирана професия по смисъла на § 4в от допълнителните разпоредби на Закона за

 

висшето образование.

 

8. “Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа

 

чрез стандартизирани протоколи.

 

9. “Електронна препратка” означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява

 

автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани

 

протоколи.

10. (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок

 

от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 2. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от

 

1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г.,

 

бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от

 

1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г.,

 

бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и

 

73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84

 

от 2003 г., бр. 28 и 36 от 2004 г., бр. 38, 42, 43, 79, 86, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 33, 34, 36 и 37 от 2006 г.) в чл.

 

 

126а, ал. 3 накрая се добавя “и исковете, произтичащи от предоставянето на услуги на информационното общество

 

 

по Закона за електронната търговия”.

 

§ 3. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.) в чл. 186, ал. 2 се правят

 

 

следните изменения и допълнения:

 

1. Създава се нова т. 5:

 

“5. Закона за електронната търговия;”.

 

2. Досегашната т. 5 става т. 6.

 

§ 4. В Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77, 88, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 29 и

 

 

34 от 2006 г.) в чл. 19 се създава ал. 5:

 

“(5) Комисията контролира дейността по предоставяне на услуги на информационното общество и води регистър на

 

 

юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения по реда, определен в Закона за

 

 

електронната търговия.”

 

§ 5. Министерският съвет приема наредба по чл. 6, ал. 2 в срок 6 месеца от обнародването на закона в “Държавен

 

 

вестник”.

 

 

§ 6. Този закон влиза в сила 6 месеца след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на чл. 19, който

 

 

влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

 

Заключителни разпоредби

 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4, т. 1 и 5, които влизат в сила от деня на влизане в

 

сила на Закона за електронната търговия.
————————-
Законът за електронната търговия е приет от 40-то Народно събрание на 9 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния

 

печат на Народното събрание.

 

 

2. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(Извадка от ЗЗП касаеща електронната търговия.)

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г. 

Раздел II.


Договор за продажба от разстояние

Чл. 48. (1) Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

(2) Доставчик по ал. 1 е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител.
(3) При отправяне на предложение от страна на доставчика и на поръчка от страна на потребителя за продажба от разстояние се използват средства за комуникация от разстояние, като:
1. адресирани и неадресирани печатни материали;
2. стандартно писмо;
3. реклама в пресата с купон за поръчка;
4. каталог;
5. телефон (със или без участието на човек);
6. радио;
7. телевизия;
8. видеотелефон;
9. видеотекст;
10. компютър;
11. електронна поща;
12. интернет;
13. факс.
(4) Средство за комуникация от разстояние е и всяко друго средство извън посочените в ал. 3, което може да се използва за сключване на договор за продажба от разстояние.
Чл. 49. (1) Предварителното съгласие на потребителя се изисква при използване на следните технически средства от страна на доставчика:
1. автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса;
2. факс;
3. електронна поща.
(2) Средствата за комуникация от разстояние, различни от посочените в ал. 1, които дават възможност за осъществяване на индивидуална комуникация, се използват от доставчика, когато потребителят не е заявил изрично своето несъгласие за ползването им.
Чл. 50. (1) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на договорите:
1. сключени чрез използването на автомати за продажба или на автоматизирани търговски помещения;
2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) сключени с предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени телефонни апарати;
3. за строителство и продажба на недвижими имоти или договорите с предмет други права върху недвижим имот с изключение на договорите за наем.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 48 - 55 и чл. 58, 59 и 61 не се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние по Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 52, 54, 55 и 58 не се прилагат по отношение на договорите:
1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на потребителя на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;
2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които доставчикът се задължава при сключването на договора да предостави тези услуги на определена дата или в рамките на определен срок.
Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на:
1. лекарства, хранителни добавки и хомеопатични продукти;
2. други продукти, представяни с лечебно въздействие.
Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя следната информация:
1. името и адреса на доставчика;
2. основните характеристики на стоките или услугите;
3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;
5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;
6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
7. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2;
8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;
9. минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин в зависимост от вида на използваното средство за комуникация, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.
(3) При телефонни съобщения доставчикът е длъжен да уведоми потребителя в началото на разговора за своята самоличност и търговската цел на обаждането.
Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.
(2) Алинея 1 не се прилага при предоставяне на услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и при предоставяне на електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения.
Чл. 54. (1) Доставчикът потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 52, ал. 1 не по-късно от доставянето на стоката или изпълнението на договора.
(2) Информацията, предоставена на потребителя в писмена форма, трябва да съдържа:
1. името на доставчика и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
2. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година;
4. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се прилагат за услуги, чието изпълнение се осъществява чрез използването на средство за комуникация от разстояние, когато тези услуги се предоставят еднократно и се фактурират от оператора на средството за комуникация от разстояние.
(4) Оператор на средство за комуникация е всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или професионална дейност включва предоставянето на разположение на доставчика на едно или няколко средства за комуникация от разстояние.
Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока по ал. 1;
2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
7. за хазартни игри и лотарии.
(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.
(4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.
(5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 56. (1) При закупуване на стоки или предоставяне на услуги чрез използване на кредит, предоставен на потребителя от доставчика или от трето лице, което има договор с доставчика, договорът за кредит се прекратява, когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние.
(2) При прекратяване на договора за кредит по ал. 1 потребителят не дължи неустойка или обезщетение на доставчика или на лицето, предоставило кредита.
(3) Всяка уговорка между страните, която противоречи на разпоредбата на ал. 2, е недействителна.
Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 58. Доставчикът е длъжен да изпълни договора, сключен от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.
Чл. 59. (1) Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(2) Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
(3) Когато при условията на ал. 2 доставчикът изпълни друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика, за което потребителят трябва да бъде уведомен.
Чл. 60. При неправомерно използване на банкова карта на потребител във връзка със сключване на договор от разстояние потребителят има право да поиска плащането да бъде обявено за недействително и банковата му сметка да бъде заверена с размера на неправомерно платените суми и сумите да бъдат възстановени до 30 дни, считано от момента на уведомяване на банката, издала картата.
Чл. 61. Доставчикът е длъжен да докаже, че е:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнил задължението си за предоставяне на информация на потребителя по чл. 52, 54 и чл. 59, ал. 1 и 2;
2. получил съгласието на потребителя за сключване на договора от разстояние, и
3. получил съгласието на потребителя за изпълнението на договора, ако е необходимо.
Раздел III.

Способи за продажба
Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Разпоредбите на този раздел имат за цел да защитят търговците и потребителите от използването на търговските способи за продажба по чл. 62 - 68.
Чл. 62. (1) Доставката на стоки или предоставянето на услуги на потребителя срещу заплащане без изрично и предварително искане от негова страна е забранено.
(2) Когато потребителят получи стока или услуга, за които не е отправил изрично и предварително искане, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя не означава съгласие от негова страна.
Чл. 63. Всяко съобщение за намаление на цените трябва да посочва:
1. стоките и услугите или групата стоки и услуги, за които е валидно намалението на цените;
2. условията, при които се извършва намалението на цените;
3. срока, през който стоките и услугите се продават с намалени цени.
Чл. 64. Съобщението за намаление на цените се прави по един от следните начини:
1. чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, или
2. чрез думите "нова цена" и "стара цена", последвани от съответните суми, или
3. чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.
Чл. 65. (1) Всяко съобщение за намаление на цените трябва да съдържа старата цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената.
(2) Стара цена е цената, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените.
(3) Алинея 2 не се прилага за храни и други бързо развалящи се стоки.
Чл. 66. (1) Съобщението за намаление на цените не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден.
(2) Съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по-дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца, в следните случаи:
1. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект;
2. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности в търговския обект при частично преустановяване на търговската дейност на търговеца, при условие че това основание не е било използвано през последните три години;
3. извършване на преустройство и строителни работи в търговския обект със срок над 30 работни дни;
4. прехвърляне на предприятието или ликвидация.
Чл. 67. Забранява се предлагането на две или повече стоки или услуги с една обща цена, без наличието на съществена връзка между предлаганите стоки или услуги, освен в случаите, когато:
1. всяка от стоките или услугите, предлагани заедно, може да бъде закупена в търговския обект поотделно на своята обичайна цена, и
2. потребителят е информиран за възможността по т. 1, както и за индивидуалната цена на всяка от стоките или услугите.
Чл. 68. Забранява се използването на търговски практики, които накърняват икономическите интереси или колективните интереси на потребителите.
Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, посочено в Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за административното сътрудничество между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите - членки на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Министерският съвет приема решение за определяне на органите, които отговарят за защита на икономическите интереси на потребителите, по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за административното сътрудничество между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите - членки на Европейския съюз.
(3) Министерският съвет приема наредба за реда и условията за участието на органите по ал. 2 в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия.

3. Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи

(Обн., ДВ, бр. 31 от 08.04.2005 г. - в сила от 08.10.2005 г., изм. ДВ бр. 99/2005 г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. ДВ бр. 59/2006 г., ДВ бр. 16/2008 г., отменен с ДВ бр. 23/2009 г.)
(Извадка от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи:)

 

Г л а в а т р е т а 

ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ

Електронни платежни инструменти и електронни пари
Чл. 27. (1) Електронните платежни инструменти са платежни инструменти, позволяващи достъп до електронно регистрирани или съхранени пари и даващи възможност да се извършват депозити, преводи, теглене на пари в брой, зареждане и отнемане на парична стойност и/или други операции посредством електронни или други технически способи.
(2) Електронни платежни инструменти по смисъла на този закон, наричани по-нататък “ЕПИ”, са:
1. платежни инструменти за отдалечен достъп;
2. инструменти за електронни пари.
(3) Платежен инструмент за отдалечен достъп е инструмент, позволяващ на оправомощения държател да получава достъп до финансови средства по банкови сметки чрез използването на електронни или други технически способи като:
1. банкова платежна карта;
2. електронно банково платежно заявление, включително при дистанционно банково обслужване.
(4) Дебитната банкова платежна карта позволява на оправомощения държател да има достъп до средства в размер на разполагаемата наличност по банковата сметка или до определен лимит, договорен между издателя и оправомощения държател.
(5) Кредитната банкова платежна карта позволява на оправомощения държател да има достъп до средства по предварително договорен кредит между оправомощения държател и издателя.
(6) Електронните пари са парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя, съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от лица, различни от издателя.
(7) Електронни пари могат да се издават само след предварително получаване на средства в размер не по-малък от паричната равностойност на издадените електронни пари. Получаването на средства срещу издаване на електронни пари не представлява привличане на влогове, ако получените средства бъдат незабавно обменени за електронни пари.
(8) Инструмент за електронни пари е презаредим платежен инструмент, съхраняващ електронни пари върху електронно пособие.
(9) Издател на ЕПИ, наричан по-нататък “издател”, може да бъде само:
1. Българската народна банка;
2. търговски банки и клонове на чуждестранни банки, в чиято банкова лицензия е включено издаването на ЕПИ;
3. други лица, които могат да издават само електронни пари при условия и по ред, определени със закон.
(10) Оправомощен държател на ЕПИ, наричан по-нататък “оправомощен държател”, е само физическо лице, на което ЕПИ е издаден въз основа на сключено от него споразумение за издаване и използване на ЕПИ. Оправомощен държател може да бъде и физическо лице, което е представител на юридическо лице.
(11) При използване на платежен инструмент за отдалечен достъп оправомощеният държател доказва своята самоличност чрез използване на:
1. персонален идентификационен номер, и/или
2. подпис, включително електронен подпис, и/или
3. удостоверителен код, договорен между издателя и оправомощения държател, и/или
4. други способи за доказване на самоличност, договорени между издателя и оправомощения държател.
(12) Българската народна банка определя с наредба реда за издаване и използване на ЕПИ.
Примерни общи условия, изготвяни от БНБ
Чл. 28. Българската народна банка може да изготвя и да публикува по подходящ начин примерни общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент.
Общи условия на издателя
Чл. 29. (1) Всеки издател е длъжен да изготви в писмена форма на български език и да предоставя на интересуващите се лица общите си условия за издаване и използване на ЕПИ. Тези условия се формулират изчерпателно и достъпно, като съдържат най-малко:
1. описание на ЕПИ, включително размера на финансовите лимити, прилагани при неговото използване;
2. описание на взаимните задължения и отговорности на оправомощения държател и издателя, включително процедурата за точна и надеждна употреба и съхранение на ЕПИ, и на всеки идентификационен номер, код или друго подобно средство, предоставено от издателя или договорено между него и оправомощения държател;
3. основна информация относно техническите средства на държателя, необходими за използване на ЕПИ;
4. срока и начина за уреждане на отношенията, включително прилаганите обменни курсове;
5. информация относно всички такси, платими от оправомощения държател, включително подробни данни относно размера на първоначалната и годишната такса, комисионите и таксите, дължими от държателя за отделните видове операции, както и годишната ставка на приложимите лихвени проценти и начина за изчисляване на лихвата;
6. условията за обратно изкупуване на електронни пари по реда на чл. 39;
7. процедурите и срока за подаване и удовлетворяване на възражения във връзка с издаването и използването при отделни транзакции на ЕПИ, включително информация относно процедурите, използвани за разрешаване на спорове по реда на този закон и други нормативни актове.
(2) Общите условия на издателя задължително се прилагат като неразделна част от писмения договор за издаване и използване на ЕПИ.
(3) Издателят информира оправомощения държател в писмена или електронна форма за всяка промяна в общите условия по ал. 1 най-малко един месец преди влизане в сила на съответната промяна.
(4) Алинея 3 не се прилага при съществена промяна в действащия лихвен процент, която влиза в сила на датата, посочена в обявлението за промяната. В тези случаи, без да се засяга правото на държателя да направи изявление за прекратяване на договора, издателят уведомява държателя в най-кратък възможен срок за промяната.
(5) Издателят предоставя на БНБ в писмена или електронна форма на български език пълния текст на своите общи условия по ал. 1 в 15-дневен срок, считано от датата на изготвяне на тези условия или съответно на промените в тях.
Уреждане на отношенията при използването на ЕПИ
Чл. 30. (1) Издателят урежда отношенията, възникнали при използването на ЕПИ, и отговаря за своевременното и точното им уреждане.
(2) При спазване разпоредбите на чл. 32, 33 и чл. 34, ал. 2, т. 1 и ал. 3 издателят отговаря за:
1. неизпълнение или неточно изпълнение на транзакциите, наредени от държателя, дори ако транзакцията е извършена чрез средство или оборудване, които не са под пряк или изключителен контрол на издателя, при условие че издателят е разрешил използването им;
2. транзакции, неоторизирани от държателя, както и за грешки и несъответствия при поддържане на сметката на държателя по причина, за която отговаря издателят.
(3) Отговорността на издателя по ал. 2 възлиза на:
1. стойността на транзакцията и лихвата, ако се дължи такава - при неизпълнена или неточно изпълнена транзакция;
2. сумата, необходима за възстановяване финансовото положение на държателя преди извършване на транзакцията - при неоторизирана от държателя транзакция.
(4) Държателят има право на обезщетение до пълния размер на претърпените от него вреди съгласно приложимото право към договора между издателя и оправомощения държател.
Договор за приемане на плащания с ЕПИ
Чл. 31. (1) С договора за приемане на плащания с ЕПИ търговецът се задължава да приема плащания с ЕПИ, а издателят - да заплаща на търговеца сумите, дължими от оправомощения държател след използване на ЕПИ. Договорът се сключва в писмена форма.
(2) Договорът между издател и търговец за приемане на плащания чрез ЕПИ трябва да определя:
1. видовете ЕПИ, чрез които могат да се извършват транзакции с търговеца;
2. приложимите процедури, включително процедурите за сигурност, както и задълженията на търговеца, свързани с извършването на транзакции;
3. обичайния период и начина на плащане от издателя към търговеца;
4. причините, поради които търговецът може да откаже да приеме плащане чрез ЕПИ.
(3) Издателят е длъжен да завери сметката на търговеца със сумата, произтичаща от транзакциите, при условия и в срокове, установени в договора по ал. 1.
(4) Издателят може да упълномощи други лица да сключват договори за приемане на плащания с ЕПИ.
(5) Когато съществуват обосновани съмнения относно самоличността на държателя на ЕПИ, търговецът може да изисква от него представянето на документ за самоличност.
(6) Издателят разглежда възражения във връзка с транзакции, оспорени от търговеца, по ред и в срокове, определени в сключения между тях договор. Когато транзакциите са извършени на територията на страната, издателят разглежда възраженията в двуседмичен срок от подаването им.
Задължения на оправомощения държател на ЕПИ
Чл. 32. Оправомощеният държател е длъжен да:
1. използва ЕПИ в съответствие с договора, сключен с издателя;
2. уведомява незабавно след узнаването издателя или упълномощено от него лице за:
а) загубване, кражба, отнемане по друг начин, унищожаване, подправяне на банковата платежна карта, както и за неправомерно използване на платежен инструмент за отдалечен достъп от лице, различно от оправомощения държател;
б) отразяването в неговата сметка на всяка неразпоредена от него транзакция;
в) всяка грешка или друго несъответствие при водене на сметката от издателя;
3. не записва персоналния идентификационен номер, друг подобен код или удостоверителна информация върху ЕПИ, както и да не съхранява такава информация заедно с ЕПИ;
4. не отменя нареждане, дадено чрез неговия ЕПИ, освен ако размерът не е бил определен при даване на нареждането.
Отговорност при неправомерно използване на платежни инструменти за отдалечен достъп
Чл. 33. (1) Ако платежен инструмент за отдалечен достъп е употребен неправомерно от различно от оправомощения държател лице и тази неправомерна употреба не е била причинена от действие или бездействие на оправомощения държател, то:
1. преди момента на отправеното до издателя или упълномощено от него лице уведомление по чл. 32, т. 2 оправомощеният държател понася вредите от неправомерното използване само до размера, посочен в договора между издателя и държателя, като този размер не може да надхвърля 300 лв.;
2. след момента на отправеното до издателя или упълномощено от него лице уведомление по чл. 32, т. 2 издателят възстановява на оправомощения държател средствата, изплатени след уведомлението.
(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага и издателят възстановява на оправомощения държател пълния размер на неправомерно изплатените средства, ако неправомерната употреба е станала без физическо представяне на банковата платежна карта или чрез нейното физическо представяне без електронно удостоверяване.
(3) Оправомощеният държател не губи правата по ал. 1 и 2 поради обстоятелството, че при неправомерната употреба е бил използван поверителен код или друг подобен способ за удостоверяване на самоличност.
(4) Оправомощеният държател няма право да изисква от издателя възстановяване на изплатените средства по ал. 1 и 2 или по чл. 30, ал. 3, ако оправомощеният държател не е спазил своите задължения по чл. 32 или ако изплащането на средствата е станало поради умисъл или груба небрежност на оправомощения държател.
Задължения на издателя на ЕПИ
Чл. 34. (1) Издателят предоставя на оправомощения държател в договорена от тях форма разбираема информация, свързана с транзакциите, извършени посредством ЕПИ. Информацията съдържа най-малко:
1. данни, които позволяват на оправомощения държател да идентифицира транзакцията, включително ако е налична, информация за приемащия търговец, при когото е извършена транзакцията;
2. сумата по транзакцията, изразена в изплатената валута, както и в чуждестранна валута, ако е извършена обмяна на една валута в друга;
3. размера на всички такси, приложени за отделните видове транзакции;
4. приложения обменен курс при обмяна на една валута в друга.
(2) Издателят е длъжен:
1. да не разкрива персоналния идентификационен номер на държателя или друг подобен код освен на самия държател;
2. да не изпраща ЕПИ, ако такъв не е поискан, освен в замяна на ЕПИ, вече притежаван от държателя;
3. да поддържа в 5-годишен срок записана информация, която позволява проследяване на транзакциите;
4. да създаде необходимите условия за приемане на уведомления по чл. 32, т. 2, както и технически условия, които да позволяват на оправомощения държател по всяко време да извършва уведомленията по чл. 32, т. 2;
5. своевременно да предотвратява използването на платежен инструмент за отдалечен достъп след уведомление по чл. 32, т. 2;
6. да предприема всички възможни действия след получаване на уведомление по чл. 32, т. 2, за да предотврати всяка по-нататъшна употреба на ЕПИ, дори ако държателят е действал умишлено или с груба небрежност.
(3) При спор между оправомощения държател и издателя тежестта на доказване, че транзакцията е правилно отразена по сметката и не са налице технически или други проблеми, се носи от издателя.
Договор за издаване на електронни пари
Чл. 35. (1) Въз основа на писмен договор за издаване на електронни пари издателят емитира срещу заплащане на определена парична сума електронни пари, които дават възможност на техния държател да извършва плащания до размера на покритието на издадените електронни пари, като за тази услуга държателят заплаща на издателя възнаграждение.
(2) Покритие на издадените електронни пари е размерът на получената за тяхното издаване парична сума, намалена с размера на извършените плащания и начисленото възнаграждение.
(3) Отношенията между издателя на електронни пари и техния държател се уреждат oт правилата на договора за поръчка, освен ако този закон не предвижда друго.
Отчетност във връзка с електронни пари
Чл. 36. (1) Издателят е длъжен да изготвя и предоставя безвъзмездно и своевременно на БНБ пълни и точни заявления, отчети и друга информация, определена от БНБ.
(2) Българската народна банка издава наредба за структурата и съдържанието на заявленията, отчетите и друга свързана информация, подавана от издателите, относно стойността на издадените от тях електронни пари и относно броя на издадените от тях и намиращи се в обращение ЕПИ.
Информация за операции с инструменти за електронни пари
Чл. 37. Издателят на инструмент за електронни пари осигурява на оправомощения държател възможността да проверява последните пет извършени чрез използването на съответния инструмент транзакции, както и оставащата стойност на електронните пари, съхранени върху инструмента. Изпълнението на това задължение се смята за изпълнение задълженията на издателя по чл. 34, ал. 1.
Обмен и съхраняване на електронни пари
Чл. 38. Издателят отговаря за точния обмен на средства срещу електронни пари, както и за сигурното съхраняване на електронни пари.
Обратно изкупуване на електронни пари
Чл. 39. (1) През периода на валидност на инструмент за електронни пари издателят е длъжен при поискване от оправомощения държател да изкупува обратно електронните пари срещу пари в наличност или чрез безналичен превод по сметка. При изкупуването издателят на електронни пари няма право да начислява други разходи освен тези, пряко свързани с превода по банковата сметка на държателя.
(2) Издателят следва да изпълни искането за изплащане покритието на издадените електронни пари в срок не по-дълъг от 8 дни след неговото получаване.
(3) Задълженията по ал. 1 и 2 не могат да бъдат изключвани или ограничавани по договорен път.
(4) Издателят може да определи минимален размер за обратното изкупуване на електронни пари по ал. 1, който при индивидуални транзакции не може да надхвърля 20 лева.
Отговорност на издателя на електронни пари
Чл. 40. (1) Издателят на електронни пари отговаря спрямо държателя за всички вреди, произтичащи от изгубен размер на покритието и неточно изпълнение на плащане, дори ако причина за това е повреда на инструмента, върху който са съхранени електронните пари, или повредено оборудване, което не се намира под директен или изключителен контрол на издателя на електронните пари, ако използването на такъв инструмент или оборудване е било одобрено от издателя.
(2) Издателят на електронни пари може да бъде освободен от отговорността по ал. 1, ако докаже, че загубата на покритие или неточното изпълнение на плащането е било причинено от повреда, дължаща се на умисъл или груба небрежност на държателя.

Такси и комисиони при презгранични електронни платежни транзакции
(нов, доп. ДВ бр. 59/2006 г.)
Чл. 40а. (1) Презгранични електронни платежни транзакции са:
1. извършените чрез ЕПИ презгранични преводи на средства с изключение на преводите, наредени и изпълнени от лица, които извършват презгранични преводи и/или презгранични електронни платежни транзакции като част от своята търговска дейност;
2. презграничното теглене на пари в брой чрез ЕПИ или зареждането и отнемането на парична стойност върху/от ЕПИ чрез терминални устройства в търговските помещения на издателя или на лице, сключило договор за приемане на платежния инструмент.
(2) При извършване на презгранични електронни платежни транзакции в евро в размер до 50 000 евро между Република България и друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, всяко лице, което извършва презгранични преводи и/или презгранични електронни платежни транзакции като част от своята търговска дейност, прилага същите такси и комисиони, които се прилагат от него при идентични транзакции в евро, извършени в Република България.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ.

 

ПРОДУКТИ:

 1. Връщане или замяна на продукти чрез Рекламация е възможно само при условие за съхранение на тяхната опаковка, компект и продуктов вид, заради явен заводски дефекто или дефект получен вследствие на транспортиране.

 2. Връщане или замяна на продукти е възможно в срок от 7 календарни дни.

 3. След указания срок връщането на продукта е невъзможно!

 4. Не подлежат на връщане никакви електронни книги, документи, бази данни, архиви и другие продукти, изпратени ви по електронната пощаелектронни ваучери (кодове), изтъркани скреч-карти за добавяне на време за разговориотчупени(повредени) СИМ-карти от основата, в която се поставят.

 

УСЛУГИ:

 1. Заплащанетп на услуга чрез сайта се осъществява на основата на предварителна договореност с закупвача (клиента) и на основа на предварително заплащане.

 2. Избирайки и заплащайки дадени услуги, Вие потвърждавате, че заплатените от Вас услуги са изпълнени в пълен обем, документите са прехвърлени и/или подготвени, и Вие нямате никакви претенции или забележки към доставчика на услугата!

 3. Обръщаме Ви особено внимание, че връщане на заплатена сума за дадени услуги не е осигурено и не е възможно!

 

 1. Изпратените на указания от Вас електронен адрес - подготвени по Ваша поръчка електронни документи, електронни книги, GPS-карти и всякаква друга доставна продукция не подлежат на връщане и/или замяна! В случай на неудовлетвореност от получените електронни услуги/продукти, моля, обърнете се към нас като попълните формата в сайта на раздел "Рекламации".

 2. Не носим отговорност за невярно указан от Вас електронен адрес!

 

 1. Внимание! Моля, въвеждайте реални даннни за контакт при регистрация, особено данните за адрес и електронна поща, понеже по тях ще бъде осъществявана доставката на продукти, услуги и документи, в това число и електронни.

 

Не носим отговорност за невярно указан от Вас адрес за доставка и/или електронен адрес!

Отказ от стоката:

Вие като потребители имате право в 7 дневен срок от датата на поръчката, да се откажете от поръчаните стоки и/или услуги.

 

Дата на последна актуализация: Декември 2019г.

Количка

Количката е празна.

Валута